Strategisch Projectsecretaris

Opdrachtgever (MP) ATOS Nederland BV
Afdeling West Unit 02
Werklocatie Den Haag
Segment ICT | (Atos) Programma-, Projectmanagement, PMO, Scrummaster & Productowner
Functie Project Manager
Functietitel Strategisch Projectsecretaris
Aantal posities 1
Aantal uur per week 36,00
Startdatum opdracht 19-12-2022
Einddatum opdracht 31-12-2023
Optie tot verlengen ja
CV’s aanleveren voor           14-12-2022 12:00
Functiebeschrijving Opdrachtbeschrijving

De taken van projectsecretaris bestaan uit:
–    Voorbereiden en verslaglegging van de vergaderingen van team maatwerkafspraken
        o    Wekelijks managementteam (MT) maatwerkafspraken
        o    Andere vergaderingen zoals interdepartementaal MT en DG-overleg, MT topsectoren en 
        industriebeleid, stuurgroep en regulier overleg met de interne opdrachtgever (veelal alleen 
        voorbereiding)
–    Het samen met het managementteam formuleren van de benodigde acties, het inrichten van de 
     werkprocessen en het opstellen van een overkoepelende procesplanning.
–    Voortgangsbewaking op basis van informatie uit de dealteams die primair aan de lat staan voor de 
     totstandkoming van de maatwerkafspraken. Het betreft onder meer de voorgang van de verschillende 
     processtappen om te komen tot maatwerkafspraken en de voorgang van de oplossing van de 
     knelpunten.
–    Ondersteuning managementteam bij personele en financiële aangelegenheden zoals het opstellen en 
     bijhouden van diverse overzichten, het verstrekken van opdrachten aan derden, inhuur van eventuele 
     externe experts, instellen externe adviescommissie ed. 
–    Voorkomende andere werkzaamheden ter ontlasting en ondersteuning van de dealteams dan wel het 
    overkoepelende team met daarin het managementteam en twee coördinerende beleidsadviseurs. 
–    NB Het team heeft tevens een managementondersteuner voor de meer operationele zaken.
    

Achtergrond opdracht
Een boost geven aan de verduurzaming van de industrie in Nederland. Dat is ons doel. In het 
coalitieakkoord is opgenomen dat we maatwerkafspraken maken met de tien tot twintig grootste 
uitstoters van broeikasgassen in de industrie. De minister wil tot overeenkomsten komen met bedrijven 
die in Nederland een stap extra willen zetten. Extra CO2 reductie in 2030 en/of grootschalige 
technologische doorbraakprojecten richting klimaatneutrale en circulaire productie in 2040/2050. Hierbij 
staan de industriële bedrijven zelf aan de lat voor hun verduurzamingsopgave. De overheid gaat de 
randvoorwaarden voor deze verduurzaming creëren. Het programma is een aanvulling op al bestaand 
beleid. 

Het team krijgt een omvang van circa 30 fte en is een smeltkroes van experts en professionals vanuit 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast werken we nauw samen met diverse andere 
projecten en programma’s binnen EZK zoals het programma Verduurzaming Industrie, het programma 
Infrastructuur Duurzame Industrie en het waterstofprogramma.

Jouw team
De kern van het programma bestaat uit vijf of zes dealteams die georganiseerd zijn per industriecluster. 
In ieder team werken zo’n zes of zeven adviseurs en experts. Jij gaat aan de slag in het overkoepelende 
team (management, coordinerend beleidsadviseurs en managementondersteuning). Samen realiseren 
we maatwerkafspraken waaraan zowel de overheid als het betreffende bedrijf en eventuele andere 
partijen zich verbinden.
Hoe jouw team er precies uit gaat zien, ligt nog niet vast. Je krijgt dus de ruimte om te pionieren. 
Samen met je collega’s help jij het programma verder ontwikkelen en zorg je dat de bindende 
maatwerkafspraken worden gemaakt met bedrijven uit de top 20 grootste CO2 uitstoters op weg naar 
een energieneutrale industrie in 2050.

Eisen en Wensen

Eisen (Eisen zijn knock-out criteria)
– Academisch werk- en denkniveau
– Ervaring als projectsecretaris                            (2 jaar) 
– Ervaring met voorbereiden complexe vergaderingen en verslaglegging    (2 jaar) 
– Ervaring met procesbewaking                                (2 jaar) 

Opleiding
HBO of Universteit

Wensen
Gewenste competenties
Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden (verslaglegging)
Gestructureerd en zorgvuldig werken
Proces man/vrouw
Samenwerken

Kennis
Aanvullende kennis
Affiniteit met verduurzamingsroutes industrie en knelpunten die moeten worden opgelost
ICT programma’s m.b.t. procesbewaking.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx