Projectleider LSI

Functie:                                         Projectleider LSI
Startdatum:                                   23-08-2021
Aantal uur per week:                    26 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 22-08-2022,
 met optie tot verlenging
Locatie:                                          Stadskantoor Breda
Deadline:                                       17-08-2021 08:00
ZZP:                                                Ja
Aanvraagnr:                                   20210810_10

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Breda, zoeken wij een Projectleider LSI voor 26 uur per week met als startdatum: 23-08-2021.

Wij zoeken een projectleider LSI (project Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams) die voor integrale samenwerking in het sociaal domein zorgt.

Jij geeft leiding aan het LSI project waar we met landelijke diensten en lokale partners bekijken hoe we de leefbaarheid in Breda verder kunnen verbeteren.

De gemeente Breda is een goed functionerende gemeente waar verschillende partners en organisaties samenwerken om de leefbaarheid verder te verbeteren. In sommige wijken is extra aandacht vereist vanwege (sociale) problematiek.  Er zijn al verschillende initiatieven in de wijken in Breda en maatschappelijke en overheidsinstanties zoeken elkaar met regelmaat op voor afstemming. Hierbij wordt nagestreefd dat de inwoners van Breda weer trots kunnen zijn op hun wijk en dat het vertrouwen in de overheid waar nodig wordt hersteld. Essentieel hiervoor is dat bewoners worden betrokken en dat naar hen wordt geluisterd. Tegelijkertijd moeten er grenzen worden gesteld aan iedereen die de leefbaarheid en/of veiligheid in de stad verstoort.

Een LSI-project kan daar als goed instrument worden ingezet: door het gezamenlijk optrekken met landelijke en lokale partners wordt getracht de leefbaarheid van de wijk te verbeteren en de informatiepositie van de gemeente blijvend te versterken. Dit levert doorgaans positieve maatschappelijke en organisatorische resultaten op.

Intensiever samen optrekken bij handhaving is wat betreft Breda slechts een onderdeel daarvan. We willen tevens dat we een goede kijk krijgen op zaken die spelen en met maatwerk ervoor zorgen dat Bredase bewoners de hulp en ondersteuning krijgen waar deze nodig is.

In de praktijk faciliteert het LSI-convenant gemeenten in samenwerking en gegevensuitwisseling met de genoemde ketenpartners, in projecten gericht op rechtmatigheidsbevordering in het sociaal domein. Breda is in 2020 aangesloten bij het convenant en verkeert daardoor nu in de positie een dergelijk project te starten. De landelijks partners zien mogelijkheden in Breda voor succesvolle samenwerking.

In een LSI project voert de gemeente samen met landelijke partners onderzoek uit naar naleving in het sociaal domein. Door volgens vaste afspraken te handelen die getoetst zijn om privacy van de bewoners te beschermen, kan informatie worden gedeeld.

Breda wil goede naleving in dit project niet alleen aan de achterkant bevorderen. Er kunnen redenen zijn waarom bewoners zich niet aan afspraken kunnen houden, van onwetendheid tot dreiging. Het is gewenst om naast de handhavers ook de ondersteuners, zorgverleners en veiligheidsfunctionarissen te betrekken bij de casussen die op tafel komen. In het project moet daarom steeds de ruimte worden geboden aan alle betrokken afdelingen om met elkaar de casussen te kunnen beoordelen en afspraken te maken voor vervolg acties. Deze processen moeten steeds vanzelfsprekender worden, goed gefaciliteerd en uiteindelijk ook goed geborgd. Om gestructureerde/gecontroleerde informatie uitwisseling verder te bevorderen is de uitbouw van het VIK een onderdeel van het project.

De projectleider is verantwoordelijk voor de goede realisatie van het project. Hij stuurt het projectteam aan, bewaakt de projectplanning en de uitvoering van gemaakte afspraken. De projectleider realiseert het project conform de bepalingen in het door de Landelijke Stuurgroep Interventieactiviteiten (LSI) geaccordeerde projectplan.
In een LSI project voert de gemeente samen met landelijke partners onderzoek uit naar naleving in het sociaal domein. Door volgens vaste afspraken te handelen die getoetst zijn om privacy van de bewoners te beschermen, kan informatie worden gedeeld.

De landelijke LSI structuur en het projectplan dat daarop gebaseerd is, vormt het fundament. Daarboven moet weten hoe processen lopen in het sociaal domein, hoe knelpunten ontstaan en welke oplossingen helpen.  Je moet vanuit dat overzicht leiding geven aan het project waar landelijke en interne partners in je team zitten. Je zorgt in de eerste plaats voor een de afronding van de voorbereidingsfase en de zal vervolgens gedurende een jaar in de uitvoeringsfase de werkzaamheden coördineren en sturen op de projectdoelen. Borging van hetgeen bereikt is en het delen van resultaten met anderen is ook van belang. Daartoe loopt het project nog een half jaar door.

De projectleider stuurt op optimale kwaliteit. De projectleider legt verantwoording af aan de stuurgroep. De stuurgroep controleert op de voortgang en resultaten van het project op basis van door de projectleider opgestelde rapportages. De projectleider neemt zelfstandig  beslissingen binnen de kaders die vooraf met de stuurgroep zijn overeengekomen. De projectleider overlegt op verzoek of op eigen initiatief met de voorzitter van de stuurgroep en projectgroepen en/of diens ambtelijke vertegenwoordiger.
 

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

  • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding
  • Uw kandidaat heeft kennis van de Participatie wet
  • Uw kandidaat heeft kennis en ervaring met projectmanagement
  • Uw kandidaat heeft kennis van het Sociaal Domein

Functiewensen 

  • Uw kandidaat heeft kennis van toezicht en handhaving
  • Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx