Product Owner Digital Workplace

Opdrachtgever GVB
Afdeling ICT Operatie – Moone
Werklocatie Hoofdkantoor Arlandaweg
Segment ICT | Automatisering
Functie Adviseur
Functietitel Product Owner Digital Workplace
Aantal posities 1
Aantal uur per week 32,00
Startdatum opdracht 1-7-2021
Einddatum opdracht 31-12-2021
Optie tot verlengen Ja
CV’s aanleveren voor           22-6-2021 09:00
Functiebeschrijving Product Owner Digital Workplace
Het bedrijfsonderdeel IT is verantwoordelijk voor de bedrijfszekerheid van door GVB gebruikte informatietechnologie en voor GVB-innovaties die mogelijk zijn door informatietechnologie. IT-ontwikkeling wordt geïnitieerd vanuit vragen van de business (vernieuwing), vanuit incidenten en vanuit technologische ontwikkelingen. IT ontwikkelt van een uitvoeringorganisatie naar een regie-organisatie waarbij de IT-operatie zoveel mogelijk door externe bedrijven zal worden uitgevoerd. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams op product- /applicatieniveau en op infrastructuurniveau. De teams zijn, met zoveel als mogelijk autonomie, verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van hun verantwoordelijkheidsgebied. De organisatie hanteert een hybride werkmodel. Enerzijds wordt waar mogelijk met wendbare teams “Agile- gewerkt. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op ontwikkelingen en behoeften van de Business . Anderzijds werken teams met een relatief lange termijnplanning en besluitvorming (waterval). Dit betreffen met name de teams voor Techniek & Operatie en de IT-infrastructuur.

Plaats binnen het bedrijfsonderdeel
De functie van Product Owner Digital Workplace valt binnen het IT Indrastructuur. Binnen dit cluster vallen, naast jouw team, ook de Agile teams Compute en Connectivity.

Doel van de functie
• Je wordt als Product Owner verantwoordelijk voor digitale werkplek. Je hebt een heldere visie op beide deelgebieden en je maakt een tactische vertaling van zowel de behoeften bij onze stakeholders als de ontwikkelingen in de markt naar concrete nieuwe en verbeterde producten en diensten binnen de werkplak dienstverlening. Samen met je team zorg je dat we als IT deze nieuwe en verbeterde producten en diensten succesvol lanceren en implementeren.
•  Je zorgt voor een heldere prioriteitsstelling richting je team. Dit doe je door continu met de stakeholders in verbinding te staan en samen met hen te komen tot een heldere integrale prioriteitsstelling. Je geeft richting aan je team aan wat de belangrijkste zaken zijn om op te pakken en je kijkt hierbij over meerdere sprints heen. Je snapt als geen ander dat het team verantwoordelijk is voor de uitvoering van de diverse sprints. Jij bepaalt het wat. Het team bepaalt het hoe en wanneer.
•  Naast deze tactische verantwoordelijkheid werk je als Product Owner actief aan de daadwerkelijke product- en dienstenontwikkeling. Dit doe je altijd samen met je stakeholders, het Agile team Workplace, andere (Agile) teams en onze (development)partners. Een Scrum master ondersteunt het team in haar dagelijkse operatie met coaching en het wegnemen van impedimenten. Jij zorgt ervoor dat onze software, welke samen met partners wordt ontwikkeld, simpel is in gebruik en open staat voor uitwisseling en samenwerking in de diverse waardeketens binnen GVB. Hier werk je nauw samen met de voor de werkplek verantwoordelijke solution architect, die zorgdraagt voor de juiste technische keuzes op tactisch niveau.

Resultaatgebieden
Beleidsontwikkeling
•  Je creëert een duidelijk beeld over ontwikkelingen binnen de werkplek (markten, technologie, regelgeving, partners).
•  Je identificeert kansen en bedreigingen met betrekking tot mogelijke scenario’s en ontwikkelt een visie voor GVB en draagt deze actief uit zowel binnen als buiten IT.
•  Je betrekt betrokken partijen binnen GVB bij de ontwikkeling van, besluitvorming over en het (technisch) beheer van het BI & Integratie domein.
• Je adviseert over beleid aan management van zowel IT als de bedrijfsonderdelen.

Planning
• Je vertaalt jouw visie en beleid naar concrete plannen, voorstellen, begrotingen en business cases.
• Je zorgt voor een heldere prioriteitsstelling richting je team over meerdere sprints heen. Je bent hiertoe continu met je stakeholders in gesprek en je komt met hen tot een integrale prioriteitsstelling.

Realisatie
• Je draagt zorg voor backlog(s) van het team, die altijd up2date zijn met helder en goed omschreven user stories.
• Je creëert inzicht in de markt van leveranciers/partners van producten en diensten, levert inhoudelijke deskundigheid bij aanbestedingen, begeleidt samen met de verantwoordelijke contractmanager leveranciers en zorgt dat volgens afspraken wordt geleverd.
• Je houdt zicht op voortgang en kwaliteit van realisaties en grijpt in bij ongewenste situaties en escaleert daar waar nodig richting Clusterlead.

Prestaties
• Je voorspelt alle kosten en opbrengsten op korte en lange termijn welke bij jouw team in scope zijn (systemen, contracten).
Je definieert en maakt samen met de verantwoordelijke contractmanager afspraken over kwaliteitsnormen met leveranciers en beheer (functioneel-, applicatie- en technisch)
• Je draagt samen met je Scrum master zorg voor de beschikbaarheid van informatie over en analyseert, verduidelijkt en rapporteert over de operationele en financiële prestaties.
Je coördineert de operationele samenwerking tussen betrokken partijen, opdat prestaties voortdurend kunnen worden verbeterd.

Operationeel en technisch beheer
Omdat klantfocus centraal bij je staat, houd je zicht op de operationele en technische werking van de systemen welke bij jouw team in ontwikkeling, onderhoud en beheer zijn.
Je organiseert samen met je team en Scrum master dat incidenten op de juiste wijze worden gemeld, worden beoordeeld en worden afgehandeld.
Je stuurt samen met je team leveranciers aan bij de uitvoering van operationele diensten en biedt daarbij GVB specifieke technische expertise.
Je zorgt dat samen met de contractmanagers leveranciers c.q. partners leveren volgens Service Level Agreements hetgeen is afgesproken.

Overleg en contacten
Met stakeholders over de te stellen prioriteiten: wat is belangrijk en/of urgent.
Samen met contractmanagement met leveranciers voor een goede zakelijke samenwerking en om ervoor te zorgen dat leveranciers optimaal leveren.
Samen met de Scrum master met interne partijen (IT/Business) voor verkrijgen van draagvlak voor de ontwikkeling, implementatie en beheer
Met management (lees: Clusterlead) en specialisten (w.o. solution architectuur) voor afstemming over beleid.

Opleiding en ervaring
Minimaal Bachelor in een relevante studierichting zoals bijvoorbeeld Bedrijfskundige Informatica.
Scrum en Agile werken hebben voor jou geen geheimen. Je hebt een heldere visie op backlog management en ervaring in het beheer ervan.
Je bent bekend met methodieken als Scrum, Agile, Kanban en SAFe.
Je hebt ervaring met werkplek oplossingen en technologieën gebaseerd op Microsoft en Citrix

Beslissingsbevoegdheid en controle
Besluit over adviezen over beleid aan management.
Besluit over de aanpak voor samenwerking met betrokken GVB-afdelingen.
Besluit, samen met Agile team- en management, van prioriteiten over de sprints heen en de concrete plannen voor ontwikkeling.

Competenties
Samenwerken. Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is.
Sturing geven. Richting en sturing geven aan een groep. Vanuit kennis van het werk en zichtbaar voor medewerkers sturing geven.
Omgevingsbewust. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Visie. Neemt afstand van de dagelijkse praktijk. Concentreert zich op de hoofdlijnen en op het beleid op lange termijn. Kan dit vertalen naar de gevolgen en activiteiten voor zijn/haar eigen team of eigen werkzaamheden.
Reiziger gedreven. Stelt het belang van de reiziger centraal in alle facetten van het werk en denken.
Resultaatgericht. Stelt resultaat vooraf vast en stuurt hier gericht op. Blijft binnen de afgesproken tijd door effectief en efficiënt gebruik van anderen en van passende middelen.
 


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx