Functionaris gegevensbescherming

Functie:                                         Functionaris gegevensbescherming
Startdatum:                                   26-04-2021
Aantal uur per week:                    36 uur per week 
Tarief:                                             € Marktconform
Periode:                                         t/m 26-07-2021,
 met optie tot verlenging
Locatie:                                         Stadskantoor Breda
Deadline:                                       08-04-2021 08:00
ZZP:                                               Nee
Aanvraagnr:                                  20210401_09

Omschrijving
Voor haar eindklant, gemeente Breda, zoeken wij een Functionaris gegevensbescherming voor 36 uur per week met als startdatum: 26-04-2021.

De Gemeente Breda heeft met de inwerkingtreding van de AVG eerst de operationele werkstructuur ingericht, waaronder de inrichting van een privacy-team. Ook werden functies als de CISO ingevuld en de CDO. De FG maakte aanvankelijk onderdeel uit van de afdeling Informatie en vanaf eind 2018 van de afdeling Concerncontrol. Met deze wijziging werd benadrukt dat het zwaartepunt in de taakuitoefening op toezicht en advies kon komen te liggen. Tegelijk is gewerkt aan de inrichting van een sturingsmodel op I-ontwikkeling en gegevensbescherming (governance). Dit heeft in 2019 geleid tot de aanstelling van een extra functionaris, de CPO. De intrede van deze functie benadrukt de rol van de FG als toezichthouder en adviseur eens te meer. Ook wordt een nieuw team Gegevensbescherming samengesteld, met specialisten op het gebied van privacyen informatiebeveiliging. Op dit moment zijn er belangrijke uitdagingen op het gebied van de AVG, onder andere het toenemend belang van gegevensverwerking in samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen van de data-samenleving (smart cities).

Samenwerkingsverbanden: De Gemeente Breda werkt veel samen met andere gemeenten en private partijen. Het belang van samenwerking is helder. Natuurlijk vragen risico’s en rechtmatigheid om aandacht. De Gemeente Breda kent, met name binnen het sociaal domein, verschillende samenwerkingsovereenkomsten en dienstverleningsovereenkomsten.
Verwerkersovereenkomsten: De VNG heeft een standaard verwerkersovereenkomst ontwikkeld waar gemeenten mee moeten werken met ingang van januari 2020.
Cameragebruik: Net als veel andere gemeenten maakt ook Breda gebruik van camera’s. Gebruik en inzet kunnen op gespannen voet staan met de privacywetgeving.
Gegevensverwerking: Verder wil Breda continue het inzicht vergroten in het de gegevens die verwerkt worden en de wijze waarop dat gebeurt. Borging van juist gebruik vraagt niet alleen om inzet van de direct betrokken, maar van de hele organisatie. Het beleid ten aanzien van gegevensver
werking vraagt nog om een verder uitwerking en aanscherping en bewustwording in de organisatie. Digitale transformatie: Breda wil inzetten op digitale transformatie, waarbij SMART-city-oplossingen worden ingezet. Denk aan intelligente verkeerslichten, druktemeters, slimme parkeeroplossingen e.d.

Wij zijn een betrouwbare overheid voor onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden. Dit uit zich ook in ons beleid en handelen ten aanzien van privacy. De Functionaris gegevensbescherming (FG) vervult een cruciale rol bij het waarborgen van de privacy in onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Je ziet erop toe dat burgers er met recht op kunnen vertrouwen dat we zorgvuldig en rechtmatig omgaan met hun persoonsgegevens en andere privacy-gevoelige informatie. Het kader daarvoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om dit met gezag te kunnen doen is je positie en rol wettelijk verankerd in de organisatie als interne toezichthouder en ben je het formele aanspreekpunt voor de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je hebt een belangrijke rol in het creëren van een cultuur waarin gegevensbescherming een vanzelfsprekendheid is. Je streeft ernaar dat gemeentelijke ambities (innovatie en gebruik van data) en gegevensbescherming elkaar op tijd vinden. Je zit daarom aan tafel bij de decisionmakers. Denk aan portefeuillehouders, de gemeentesecretaris, directeuren en afdelingshoofden. Maar natuurlijk help je ook de lijn om te sturen op veiligheidsrisico’s in de werkprocessen en protocollen. Daar waar externe verwerking van gegevens plaatsvindt houd je de vinger strak aan de pols. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De buitenwereld vraagt van de overheid meer digitale dienstverlening. Gevraagd en ongevraagd adviseer je over mogelijke toepassingen van nieuwe technieken zoals big data, kunstmatige intelligente en algoritmes in relatie tot de effecten daarvan op maatschappelijke en individuele belangen en ethische aspecten. De FG bestrijkt een groot gebied. Je bent niet alleen FG voor het college van burgemeester en wethouders. Je bent ook FG voor de gemeenteraad van Breda. Je treedt ook op als FG van het Zorg en Veiligheidshuis, een netwerksamenwerkingsverband tussen staf, zorg en gemeentelijke partners in de regio Baronie. Breda heeft de rol van centrumgemeente en jij bent vaak de leidend FG binnen samenwerkingsverbanden. Om de kwaliteit van (de structuur van) onze gegevensbescherming te toetsen geef je opdracht om audits (DPIA’s) uit te voeren en zorg je dat het privacy-beleid wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hoewel de functie van FG een solistische functie is, zorg je dat je niet alleen bent. Je zoekt de samenwerking op met onze privacy-medewerkers en informatiebeveiliging en zorgt voor nauw contact met bestuur en directie. Bovendien bouw je actief aan een netwerk met professionals in Breda en daarbuiten.
Een expert in het vakgebied, met een op masterniveau afgeronde academische juridische of bestuurlijke opleiding.

 • Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie
 • Een positief kritische sparringpartner
 • Analytisch vermogen
 • Natuurlijk leiderschap en overtuigingskracht
 • Uitstekende adviesvaardigheden
 • Organisatie-sensitiviteit
 • Lef
 • Relativerende humor

Functie-eisen
Functie-eisen zijn knock-out criteria. Dat voldaan wordt aan de eisen moet duidelijk blijken uit het CV door middel van een beschrijving van de ervaring én werkzaamheden.

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde master Rechten of Bestuurskunde of Bedrijfskunde en beschikt daarnaast over relevante certificeringen op het gebied van gegevensbescherming. Bijv. CDPO

Functiewensen 

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring als Functionaris Gegevensbescherming
 • Uw kandidaat heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (AVG)
Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx